Español   
Empresa     /    Situació    /    Links    /    Contacto   
 

Serveis

Comptable
Comptabilitats i seguimient...
Fiscal
Impostos i tramitació...
Laboral
Nómines, contractes, prestacions...
Ajudes i subvenciones
Relacions amb les Administracions...
Altres serveis
Cursos tutorías...
 
 
 

Serveis - Fiscal

  • Confecció, presentació i tramitació de tots els impostos amb periodicitat: IVA, Retencions, Pagaments Fraccionats a compte d’ IRPF i de l’ Impost de Societats, Intrastat, …
  • Preparació i presentació de declaracions d’ Impost de Societats, Comptes Anuals i Memòria i el seu dipòsit al Registre Mercantil.
  • Declaracions de Renda i Patrimoni.
  • Constitució de Societats Mercantils i Civils.
  • Declaracions censals i tràmits necessaris per iniciar una activitat empresarial (empresaris individuals o societats)..
  • Assistència davant l’ Administració Tributària, per possibles inspeccions o requeriments.