Español   
Empresa     /    Situació    /    Links    /    Contacto   
 

Serveis

Comptable
Comptabilitats i seguimient...
Fiscal
Impostos i tramitació..
Laboral
Nómines, contractes, prestacions...
Ajudes i subvenciones
Relacions amb les Administracions...
Altres serveis
Cursos tutorías...
 
 
 

Serveis - Laboral

  • Nómines.
  • INEM: Contractes i prórrogues, prestacions d‘atur.
  • Inspeccions laborals.
  • Tresoreria GSS. Butlletins de cotització de la seva empresa, altes i baixes i régims especials.
  • INSS: tramitació de pensions de jubilació, invalideses